Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

29/07/2016 00:00 371 lượt xem

Ngày 28/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả như sau:

  

 

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 1

- Huyện Mèo Vạc

1. Thào Mí Sính

40.983

95,63

2. Nguyễn Minh Tiến

40.628

94,80

3. Hầu Thị Phương

40.137

93,65

4. Đặng Thị Hồng Mai

39.779

92,82

5. Ngô Xuân Nam

39.617

92,44

Đơn vị bầu cử số 2

- Huyện Đồng Văn

1. Ly Mí Vàng

41.362

95,03

2. Vàng Đình Chiến

40.272

92,53

3. Hùng Thị Giang

39.785

91,41

4. Sùng Hùng Đoàn

39.023

89,66

5. Bùi Quang Trí

38.054

87.43

Đơn vị bầu cử số 3

- Huyện Yên Minh

1. Hoàng Văn Vịnh

47.705

97,04

2. Nguyễn Khánh Lâm

46.950

95,50

3. Sùng Minh Sính

46.441

94,47

4. Phan Thị Bình

46.151

93,88

5. Vàng A Hính

45.748

93,06

Đơn vị bầu cử số 4

- Huyện Quản Bạ

1. Nguyễn Hồng Hải

27.314

91,13

2. Hoàng Văn Kiên

26.192

87,39

3. Vù Thị Pó Ngọc

25.087

83,70

4. Vương Thị Thủy

24.564

81,95

5. Đỗ Anh Tuấn

23.634

78,85

Đơn vị bầu cử số 5

- Huyện Bắc Mê

1. Củng Thị Mẩy

28.068

89,43

2. Chúng Thị Chiên

26.978

85,96

3. Nguyễn Sơn Hà

25.937

82,64

4. Bùi Văn Tuân

24.580

78,32

5. Bồn Văn Quốc

21.899

69,78

Đơn vị bầu cử số 6

- Thành phố Hà Giang

1. Nguyễn Văn Sơn

31.855

86,93

2. Trần Mạnh Lợi

31.826

86,85

3. Hầu Văn Lý

27.217

74,28

4. Chu Thị Ngọc Diệp

26.289

71,74

5. Nguyễn Ngọc Triệu

    (Thích Đồng Huệ)

24.247

66,17

Đơn vị bầu cử số 7

1. Vi Hữu Cầu

28.326

87,33

2. Hoàng Thị Thanh Huyền

26.387

81,35

3. Lý Xuân Lù

22.371

68,97

Đơn vị bầu cử số 8

- Huyện Vị Xuyên

1. Sền Văn Bắc

30.610

78,63

2. Trần Đức Quý

28.947

74,36

3. Đặng Văn Sảng

26.817

68,89

4. Phạm Thị Hồng Yên

26.237

67,40

Đơn vị bầu cử số 9

- Huyện Bắc Quang

1. Lương Tiến Dũng

35.441

84,18

2. Hà Thị Minh Hạnh

33.242

78,96

3. Trần Văn Minh

30.994

73,62

4. Hoàng Đình Phới

28.053

66,63

5. Lê Hạnh Thảo

27.108

64,39

Đơn vị bầu cử số 10

- Huyện Bắc Quang

1. Triệu Thị Chính

29.055

77,41

2. Lê Quang Minh

28.134

74,96

3. Đặng Mùi Phin

25.633

68,29

Đơn vị bầu cử số 11

- Huyện Quang Bình

1. Triệu Tài Phong

40.386

93,15

2. Nguyễn Trung Tài

36.919

85,15

3. Thào Hồng Sơn

36.779

84,83

4. Phù Thị Thiên

33,498

77,26

5. Nguyễn Thị Kiều Yên

32.404

74,74

Đơn vị bầu cử số 12

- Huyện Hoàng Su Phì

1. Triệu Tài Vinh

40.321

96,66

2. Ly Mí Lử

38.034

91,18

3. Hoàng Đăng Lý

   (Hoàng Hải Lý)

38.033

91,17

4. Vần Kim Đưởng

36.848

88,33

5. Long Thị Hoa

34.372

82,40

Đơn vị bầu cử số 13

- Huyện Xín Mần

1. Nguyễn Thị Mai Dung

    (Nguyễn Thị Lan Dung)

37.671

95,46

2. Đỗ Thị Hương

35.869

90,89

3. Sèn Chỉn Ly

35.790

90,69

4. Hạng Kháy Vần

34.891

88,41

5. Ngô Xuân Nam

34.178

86,61


Tin khác