Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UB MTTQ và Công chức phòng một của xã Bằng Lang

29/07/2019 00:00 206 lượt xem

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẰNG LANG THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO XÃ NHƯ SAU:

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN

     XÃ BẰNG LANG

 

 Số: 117 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Bằng Lang, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của thường trực

 Đảng ủy – HĐND – UBND xã Bằng Lang

         

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;

          Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẰNG LANG THÔNG BÁO

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO

1. Tổ đại biểu số 5 Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Bằng Lang

Tiếp công dân vào ngày 30 hàng tháng

2. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã - Hoàng Long Phiếu

- Tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

- Địa chỉ Email:

- Số điện thoại liên hệ:

3. Đồng chí  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Sơn.

- Tiếp công dân vào ngày 30 hàng tháng

- Địa chỉ Email:

- Số điện thoại liên hệ:

4. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Vũ Mạnh Tiềm

- Tiếp công dân vào ngày 05 và ngày 22 hàng tháng

- Địa chỉ Email:

- Số điện thoại liên hệ:

Ngoài lịch tiếp công trên, lãnh đạo xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất trong trường hợp cần thiết theo quy định.

          Trường hợp lịch tiếp công dân của lãnh đạo trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày kế tiếp gần nhất.

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

STT

Ngày tiếp công dân

Chức danh cán bộ tiếp công dân

1

Thứ 2

Công chức Lao động – TBXH

2

Thứ 3

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

3

Thứ 4

Công chức Địa chính GT – XD

4

Thứ 5

Công chức Văn phòng HĐND – UBNDN

5

Thứ 6

 

III. ĐỊA ĐIỂM

Tại trụ sở ủy ban nhân dân xã Bằng Lang

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Trên đây là lịch tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân xã Bằng Lang thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- T.Tr Huyện ủy;

- T.Tr HĐND – UBND – UB MTTQ huyện;

- Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện;

- Các đ/c Cán bộ, Công chức xã;

- 11/11 thôn trên địa bãn xã;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Mạnh Tiềm

 

 


Tin khác